O Udruženju

Udruženje УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ШУМА je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti  zaštite šuma i ekosistema u zaštićenim područjima i van njih, parkovskih područja i šumskih celina  u urbanim zonama.

Ciljevi udruženja

Ciljevi Udruženja su:

1. podizanje  ekološke svesti o značaju i vrednosti šuma u očuvanju: biološke raznovrsnosti, ekoloških procesa u funkciji protoka energije i materije, kao i ekoloških interakcija,  u proizvodnji kiseonika i u  smanjenju efekta staklene bašte i drugih negativnih posledica antropogenih aktivnosti.

2. podizanju ekološke svesti o značaju zaštite šumskih ekosistema u zaštićenim područjima, čijim upraviteljima je osnovna, zakonom definisana delatnost, zaštita bioloških vrsta i  prirodnih vrednosti.

3. aktivno podizanje svesti svim subjektima u institucijama odlučivanja i vršenja vlasti o izazovima u ekonomisanju prirodnim dobrima i negativnim posledicama koje proističu iz neracionalne eksploatacije prirodnih resursa, kao i o investicionim projektima koji ne uvažavaju ekološke stanadarde i standarde dobre prakse prostornog planiranja u funkciji zdrave  životne sredine i  održivog razvoja (urbana ekologija).

Aktivnosti koje sprovodi Udruženje

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje sprovodi sledeće aktivnosti:

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti zaštite i očuvanja šuma generalno, a posebno u zaštićenim područjima sa fokusom na izvore iz zemalja članica EU. 

2) prikuplja i obrađuje informacije i literaturu iz oblasti dobre prakse održivog korišćenja šuma generalno, a posebno u  zaštićenim područjima, a sa aspekta njihovog održivog korišćenja od strane svih korisnika nacionalnih parkova i ostalih zaštićenih područja, sa fokusom na izvore iz zemalja članica EU.

3) prikuplja i obrađuje informacije o modelima i standardima upravljanja nacionalnim parkovima i ostalim zaštićenim područjima sa  fokusom na izvore iz  zemalja članica EU.

4) saradnja sa evropskim i svetskim organizacijama, društvima i pokretima koji se bave temom očuvanja i zaštite šuma i sprečavanja njihove devastacije u nacionalnim parkovima i ostalim zaštićenim područjima.

5) saradnja sa relevantnim domaćim institucijama koje se bave zaštitom životne sredine, relevantnim ministarstvima, zavodima za zaštitu prirode i životne sredine, službama inspekcijskog nadzora, a u cilju ukazivanja na nelegalne radnje i aktivnosti loše prakse, koje dovode do deforestacije, u nacionalnim parkovima i ostalim  zaštićenim područjima i  ostalim šumskim područjima, kao i u urbanim zonama.    

6) organizuje, zasebno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti zaštite šumskih ekosistema.

7) objavljuje brošure i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na ciljeve i aktivnosti Udruženja.

8) priprema projekte iz oblasti delatnosti Udruženja i projekte vezane za aktivnosti realizacije progranskih ciljeva i učestvuje na domaćim i inostranim konkursima kojima se obezbeđuje finansiranje istih.

9) omogućava naučnim istraživačima i drugim zainteresovanim subjektima da preko Uduženja učestvuju  na   domaćim i inostranim konkursima kojima obezbeđuju finansiranje svojih naučnih i ekoloških projekata.

10) prekogranična saradnja sa udruženjima i organizacijama istih i sličnih delatnosti u regionu i Evropskoj uniji.   

11) organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti zaštite i očuvanja šuma i ekosistema u nacionalnim parkovima i ostalim zaštićenim područjima, šumskim područjima i urbanim zonama (gradovi, naselja).

12) u saradnji sa drugim relevantnim organizacijama i volonterskim udruženjima iz zemlje i inostranstva, organizuje volonterske akcije pošumljavanja i ozeljenjavanja devastiranih  delova nacionalnih parkova, gradova i naselja i njihove okoline.

13) sarađuje sa univerzitetima, školama, institutima, stručnim udruženjima, goranima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom životne sredine.

14) sarađuje sa lokalnim zajednicama u cilju podizanja ekološke svesti i u cilju realizacije programskih aktivnosti i projekata u kojima je lokalna zajednica ključni faktor zaštite šuma i ekosistema.

Scroll to Top