Kako do više šuma u Vojvodini

Šume se lako obećaju, a teško podižu

Kao jedna od najobešumljenijih regija u Evropi (manje šuma ima samo Island i Holandija), Vojvodina sa ispod 7% šumovitosti je već identifikovana kao crvena tačka Evrope koja trpi i još više će trpeti negativne posledice klimatskih promena. Nedostaju joj šumski zasadi, šumski pojasevi uz puteve, njive, reke, kanale, uz sela, opštine i gradove. Da li joj nedostaje  baš 170.000ha sa koliko se barata kad se govori o standardima šumovitosti  ili ne,  manje je važno od činjenice da se planovi seča šuma vrlo lako realizuju i zato ne postoje nikakve prepreke (osim eventualno manjak sekača), a da se u isto vreme planovi pošumljavanja niti sačinjavaju, pa samim tim nove šume i nove šumske pojaseve ni ne dobijamo. Ova dosadašnja praksa je  neodržava.

Da klimatske promene nisu nikakva apstraktna, izmišljena kategorija koja je trendovski u fokusu, već stvarnost koju živimo, uverili smo ove godine preko dramatačnih peščanih i razornih superćelijskih oluja koje su protutnjale Vojvodinom. One su ostavile veliku materijalnu štetu iza sebe, hiljade hektara šumskih vetroloma i hiljade i hiljade stabala drveća isčušpanih iz korena, a nažalost uzele i ljudske živote.

U ovakvoj situaciji ključne i reče i aktivnosti bi morale biti pošumljavanje, reforestacija, sanacija, revitalizacija, rekultivacija. Ne postoji alternativa ovim aktivnostima u borbi za ublažavanje posledica klimatske krize koja ubrzano kulminira.    

Mreža Pošumimo Vojvodinu je tokom 2021. i 2022. godine sprovela istraživanje kako i koliko se sprovodi pošumljavanje u Vojvodini kroz primenu Zakona o o šumama i Zakona o poljoprivrednom zemljištu (u delu nadležnosti za poljozaštitne pojaseve). Istraživano je kako se troši novac iz pokrajinskog fonda za šume koji se puni od naknade za seču postojećih šuma i prenamene šumskog zemljišta.

Na osnovu dobijenih rezultati istraživanja uzvedeni su glavni zaključci:

 1. U lokalnim i pokrajinskim prostornim planovima cilj povećanja šumovitosti izražen je ili u zanemarljivom procentu povećanja ili uopšte nije izražen.
 2. Fond za šume APV je potpuno nedelotvoran, prikupljena sredstva su nedovoljna, a oko 70% novca u poslednjih 8 godina je potrošeno na podizanje šumskih puteva, samo 10% na nove šumske zasade, a ostatak je potrošen nenamenski.
 3. Opštine i gradovi u AP Vojvodini nemaju ni godišnje programe pošumljavanja, ni višegodišnje planove pošumljavanja, ni fondove za šume.
 4. Imamo “nedostatak” zemljišta za pošumljavanje po rečima nadležnih institucija i organa vlasti u lokalu i Pokrajini, jer raspoloživo državno poljoprivredno zemljište opštine i gradovi radije izdaju u zakup zbog ubiranja brzog prihoda.
 5. Postojeća naknada za prenamenu poljoprivrednog u šumsko zemljište deluje destimulativno na vlasnike koji žele da konkurišu za sredstva iz fonda, pa se fondovska sredstva ni ne utroše, jer nema prijava na konkursu za pošumljavanje
 6. Najveći upravljač postojećim državnim šumama u APV JP “Vojvodinašume”, posluje na nivou prostereprodukcije, a to je posledica situacije što su u proteklih nekoliko decenija za potrebe drvne industrije posečene autohtone šume uz Dunav, Tisu, Tamiš i kanalasku mrežu i zamenjene su zasadima klonskih topola koje se gaje kao tehničko drvo.

Uloga civilnog društva – šta mi možemo da uradimo?
Zagovaračka kampanja i kako da nas donosioci odluka čuju

U proteklih nekoliko meseci razgovarali smo sa predstavnicima lokalnih ekoloških udruženja o značaju šuma generalno, a posebno u svetlu klimatskih promena. Razgovarili smo sa ciljem pokretanja konkretnih institucionalnih aktivnosti u opštinama kroz dijalog sa donosiocima odluka, kojima bi početni impuls dala lokalna ekološka udruženja.

Pokretanje konkretnih aktivnosti od strane donosilaca odluka u rešavanje niske pošumljenosti u Vojvodini je ključna aktivnost , a ključnu ulogu kada su organi vlasti pasivni, nezainteresovani, ili sa nedovoljno kapaciteta,  ima upravo lokalna zajednica sa svojim aktivnim, kritičkim i zagovaračkim pristupom. Teme od zajedničkog interesa se moraju nametnuti donosiocima odluka kao prioritet, nema drugog rešenja. A šume zajedno sa vodom, vazduhom i zemljom kao osnovom života, jesu prioritet i od opšteg značaja.

Vetrolomi su pokazali koliko je situacija sa šumama ekstremno nepovoljna u Vojvodini i da je to sad već alarmantno stanje po pitanju elementarnih uslova za život ljudi, po pitanju otpornosti na klimatke promene, ali i po pitanju opstanka i održivosti poljoprivrede zbog posečenih vetrozaštitnih pojaseva i pogubnog delovanja eolske erozije.  Prognoza stručnjaka je da će Vojvodina  za par decenija ostati bez humusnog sloja, a to je onda ne agrarna pustinja, već prava pustinja.

Upravo iz tog razloga obešumljenost Vojvodine je nacionalni problem, a podizanje šumskih zasada i šumskih pojaseva uz njive, puteve, reke, kanale i naselja bi trebalo da bude projekat od nacionalnog značaja.

“Pošumimo Vrbas, Temerin i Sečanj”
Inicijativa građana za unapređenje politike pošumljavanja u AP Vojvodini

Predstavnici Mreže Pošumimo Vojvodinu su zato  razgovarali sa članovima udruženja, aktivistima, poljoprivrednicima, pčelarima, sa svima onima koji su zainteresovani i koji su spremni da utiču da se donosioci odluka probude i donesu lokalne planove pošumljavanja. Naravno sa akcionim planovima koji će biti obavezujući za realizaciju, jer bez njih će se samo i dalje pričati priče i obećavati šume.

Radionice su održane u Vrbasu 01.06. sa udruženjem “Ekološki pokret Vrbasa”, u Temerinu 03.6.  sa “Ekološka inicijativa Temerin” i u  Sečnju 05.09.2023. sa udruženjem “Eko Sečanj”.

Dejan Maksimović iz udruženja Ekološki centar Stanište i Dragana Arsić iz Udruženja za zaštitu šuma su prezentovali rezultate istraživanja i ideje i inicijative kako pokrenuti i lokalnu zajednicu i lokalne donosioce odluke. Stručnjaci, prof. dr Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta i Alen KIš, inžinjer šumarstva iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, su upotpunili radionice svojim stručnim izlaganjima o značaju šuma i agrošumskih zasada za ublažavanje negativnih posledica klimatskih promena, za očuvanje zdrave životne sredine, biodivreziteta i za sprečavanje degradiranja zemljišta.

Sve tri lokalne zajednice su učestvovale u prikupljanju potpisa za Peticiju Mreže Pošumimo Vovodine, pa smo okupljene građane iznova upoznali sa njom. Ona je  sprovedene tokom janura i februara 2023. i ima sledeće zahteve:

 1. Izmene Zakona o šumama kojim se obavezuju LJS da urade višegodišnje planove pošumljavanja. 
 2. Izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu, propisivanje obaveze da JLS izdvoje procenat poljoprivrednog zemljišta za pošumljavanje i izmena odnos pripadnosti prihoda od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta sa 30:30:40 (RS:APV:JLS) na 10:50:40).
 3. Izmene Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, ukidanje naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta radi pošumljavanja.
 4. Skupština AP Vojvodine, kao ovlašćeni predlagač, da podnese Narodnoj skupštini predloge za opisane izmene propisa.
 5. Izmene Odluke o obrazovanju Fonda za šume APV. Pokrajinska vlada da izmenema ove odluke uvede i obezbedi  mehanizme učešće udruženja građana i javnosti u odlučivanju o sadržaju programa Fonda i načinu izveštavanja javnosti

Ključni zahtev lokalnih inicijativa

Zajednička inicijativa tri lokalne zajednice (Vrbas, Temerin i Sečanj) prema lokalnim vlastima u ove tri zajednice jeste zahtev da se u godišnji program Fonda za šume APV za 2024. godinu uvrsti sufinansiranje izrade lokalnih planova pošumljavanja. Cilj je da lokalne skupštine usvoje i upute inicijativu Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

U ovoj inicijativi će biti definisana obaveza da opštine i gradovi izrade planove pošumljavanja do određenog roka. Zatim da kroz izradu planova reše imovinske odnosi, izdvoje i i planiraju površine i vrste za pošumljavanje, odrede upravljače šume nakon sadnje, propišui mere nege i uzgoja, sa predmerom radova. I poslednje, da izradu ovih planova i kasnije njihovo sprovođenje bude sufinansirano iz Fonda za šume APV.

Zagovaranje ove inicijative, njeno prihvatanje i puna implementacija kroz dijalog sa donosiocima odluka je način kako da se donosioci odluka konkretno pozovu da rade u zajedničkom interesu. Takođe ovo je i prilika i mogućnost da lokalne ekološke inicijative istupe kao punopravni subjekat i partner, što sve zajedno gradi  inkluzivno upravljanje pitanjima životne sredine koja je brementita brojnim problemima i izazovima.  

Aktivnosti inicijative “Pošumimo Vrbas, Temerin i Sečanj” realizovane su uz podršku Fondacije Hajnrih Bel iz Beograda.

Dragana Arsić, ekološka aktivistkinja
Odbranimo šume Fruške gore
Udruženje za zaštitu šuma, Novi Sad

Dodajte komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Scroll to Top